Praktijk ‘Bij de Beuk’

Praktijk ‘Bij de Beuk’ is een praktijk die hulp biedt aan gezinnen, volwassenen, jongeren en kinderen, die vastgelopen zijn in het dagelijks leven. Psychische klachten zoals problemen in het gedrag, het denken, de emoties of in de omgang met de omgeving kunnen een aanleiding zijn om hulp te zoeken. In praktijk ‘Bij de Beuk’ werken systeemtherapeuten, coaches, psychiater, GZ-psycholoog en systeemtherapeutisch werker als team samen vanuit een systeemtherapeutische aanpak.

De behandeling zal geboden worden door systeemtherapeuten. Zij zijn gespecialiseerd in het bieden van behandelingen op maat en houden voortdurend nieuwe ontwikkelingen binnen het vakgebied bij. U kunt terecht voor deskundige hulp bij bijv.:

 • problemen met school, studie of uitoefening van beroep;
 • spanningen en conflicten in het gezin;
 • moeilijkheden na een echtscheiding;
 • aanpassingen binnen een nieuw samengesteld gezin;
 • angst- en spanningsklachten;
 • verwerking van ingrijpende gebeurtenissen en traumatische ervaringen;
 • stemmingsklachten, zoals depressie;
 • burn-out klachten;
 • problemen in de relationele sfeer;
 • moeilijkheden in het sociaal contact;
 • angsten en depressieve gevoelens.

Wat is systeemtherapie?

Systeemtherapie (https://www.nvrg.nl/home )  is een vorm van psychotherapie en wordt ook wel relatie- en gezinstherapie genoemd. Het belangrijkste kenmerk van systeemtherapie is dat belangrijke naasten zoals de partner, kinderen, broer, zus, ouders, buren, vrienden of collega’s betrokken kunnen worden bij de therapie. Tijdens de therapie is er veel aandacht voor de onderlinge interactiepatronen en de verbetering hiervan. Er wordt ook rekening gehouden met eventuele belangrijke afwezigen.

Uitgangspunt is dat een probleem of een (psychische) klacht nooit op zichzelf staat. De sociale, relationele en culturele context speelt altijd een rol. De leefsituatie en relaties – samen het systeem – hebben invloed op problemen. Tijdens de therapie wordt besproken welke invloed omgevingsfactoren zoals werk, school, buurt, religie en cultuur hebben op het probleem en op alle betrokkenen.

Door aandacht en beïnvloeding  van meerdere individuen binnen het systeem en hun onderlinge interactiepatronen, kom je sneller tot de kern van het probleem. Als gezinsleden elkaar beter begrijpen en ondersteunen, wordt bovendien het risico op verergering of terugkeer van het probleem kleiner.

De systeemtherapeutische aanpak heeft meerwaarde bij een breed scala aan problemen.  Bijvoorbeeld psychische problemen en klachten, relatie-en gezinsproblematiek, huiselijk geweld en lichamelijke aandoeningen.

Hoe werkt systeemtherapie?

De cliënt en naast betrokkenen worden uitgenodigd voor een intakegesprek. Daarin komt onder andere aan de orde:

 • wat de klachten en problemen zijn;
 • hoe ze zijn ontstaan;
 • de impact van de klachten en problemen op alle betrokkenen;
 • het doel van de therapie;
 • wat de gewenste veranderingen zijn;
 • wat er nodig is om de gewenste verandering tot stand te brengen;
 • het aantal benodigde gesprekken en de frequentie hiervan.

In de gesprekken kan de nadruk liggen op het veranderen van de omgang met elkaar of op het veranderen van de manier waarop tegen het probleem wordt aangekeken. In de therapie worden alle betrokkenen zich bewust van de manier waarop ze op elkaar reageren en krijgen ze zicht op de invloed die ze op elkaar hebben. Van daaruit wordt er gewerkt naar een oplossing.

Binnen de praktijk is het mogelijk om individueel, in gezinsverband, of met uw partner behandeld te worden. De cliënt en het gezin staan centraal in de praktijk.

Binnen de behandeling wordt de cliënt geholpen om minder tot geen hinder meer te ondervinden van de klachten op een cliëntgerichte, wetenschappelijk onderbouwde en doeltreffende manier.

Onze diensten

Diensten

Samenwerkingspartners

In praktijk ‘Bij de Beuk’ zijn diverse professionals werkzaam o.a. systeemtherapeuten (relatie- en gezinstherapeuten), externe vertrouwenspersonen ongewenst omgangsvormen. Tevens zijn er adviseurs en trainers werkzaam, die voor de gezondheidszorg ontwikkelingsgerichte individuele coaching, teamtrajecten en organisatiebrede cultuurtrajecten verzorgen.

Ons team werkt graag samen met gespecialiseerde professionals o.a. Euthopia, een centrum voor systeemtherapie, opleiding en supervisie, Buro Pontifex, Frank Roelen, MfN-registermediator, begeleiding bij scheiding, Bureau G&DVan Leeuwen Coaching en intervisie, IRISZ Hans Leistra voor Onderwijs en visie, etc.

Diensten